ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ

ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาต การจดทะเบียน 

การแจ้ง การรับชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆหรือติดต่อราชการกับกรมสรรพสามิต


 
  • 112329.jpg
  •  uatucm331571_page-00011.jpg
  • uatucm331571_page-00012.jpg