สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้ (KM)

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือนมีนาคม 2565
  KM ภาษาไทย 

KM ภาษาอังกฤ

ประจำเดือน เมษายน 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 เฉลยแบบทดสอบ KM

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประจำเดือน กันยายน 2565

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

เฉลยแบบทดสอบ  KM 

ประจำเดือนตุลาคม 2565

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

เฉลยแบบทดสอบ  KM

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

เฉลยแบบทดสอบ  KM

ประจำเดือนธันวาคม 2565

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือนมกราคม 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

เฉลยแบบทดสอบ  KM

ประจำเดือนมีนาคม 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือนเมษายน 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

KM ภาษาไทย

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

KM ภาษาไทย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

KM ภาษาไทย

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน กันยายน 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน มกราคม 2567

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบการจัดการความรู้ km รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำเดือน มีนาคม 2567

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน เมษายน 2567

KM ภาษาไทย

KM ภาษาอังกฤษ