สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 00012.jpg  นายจตุพร  คฤหบดี  พฤศจิกายน 2564-ปัจจุบัน
uatucm312054.jpg นายจักรี  สิรินุสรณ์ ตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน 2564
นายพยุง  บุญสมสุวรรณ   สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร.jpg นายพยุง  บุญสมสุวรรณ ธันวาคม 2560 - ตุลาคม 2562
ชวการ มาฆะวงศ์.jpg นายชวการ  มาฆะวงศ์ พฤศจิกายน 2557-ธันวาคม2560
 muk_boss.jpg

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2555 - กรกฏาคม 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์

2554 - 2555

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย

2551 - 2553

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายอนันต์ เพียงจันทร์

2549 - 2550

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายโอภาส ทองศรีนุช

2545 - 2548

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายบุญส่ง บุญกระจ่างโสภี

          -
Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางสาวอารีย์ ชูสุวรรณ์

          -
Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางวัลภา อักษรทอง

          -
Rg1-footer.jpg