สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร่างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 

ผู้บริหาร

 

ท่าน ส1.jpg

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 
       
ฐิติรัตน์.jpg mahasarakham_สาขาเมือง57.jpg ศิรินรัตน์.jpg หน.รุ่ง.jpg

นางฐิติรัตน์  รัตนสูรย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพงศ์ภัทร  ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นางศรินรัตน์  ชัยเอกมงคลเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายรุ่ง  พระวงษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
       
- ว่าง - 1.jpg

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  

นายวีระ  แกล้วกสิกรรม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง

สรรพสามิตพื้นที่สาขาบรบือ

 

กลับด้านบน

 

 

 

Rg1-footer.jpg