ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่มหาสารคาม
  

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new.gif

 

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new.gif

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new.gif

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 new.gif

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s electronic Filing)

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)