การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

     - การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

     - รายงานผลการทดสอบความรู้