การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

- การประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

- รายงานผลการทดสอบความรู้