การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง การเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO

บรรยายโดย นางสาวพัชรินทร์  พลอินทร์  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

     - การเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)

    - รายงานผลการประเมินความรู้