การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new.gif

 

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 

1. การสอบทานการควบคุมภายใน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต 

การสอบทานการควบคุมภายใน   รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

คะแนนสอบ  รายละเอียดคลิกที่นี้

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ เดือนหลัง (เม.ย. 2563 - ก.ย. 2563) new.gif

1. การจัดเก็บภาษีรถยนต์

การจัดเก็บภาษีรถยนต์   รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

คะแนนสอบ  รายละเอียดคลิกที่นี้