การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new.gif

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

1. วินัยข้าราชการพลเรือนและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

วินัยข้าราชการพลเรือน   รายละเอียดคลิกที่นี้

ความรับผิดทางละเมิของเจ้าหน้าที่  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test และ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี้

 

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562)

1. การศึกษาบุตร

การศึกษาบุตร  รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี้