การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new.gif

 

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)

1. แนวปฏิบัติในการขออนุญาตขายสุราและการออกใบอนุญาตขายสุรา ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

KM   รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี

2. หลักสูตร " Introduction to Public Speaking & Presentation"

KM  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี้

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 2561 - ก.ย. 2561)

 1. สืบสวนปราบปรามสรรพสามิต

KM   รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี

2. โครงการบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

KM   รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Pre-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

ข้อสอบ Post-test  รายละเอียดคลิกที่นี้

รายงานผลการทดสอบความรู้  รายละเอียดคลิกที่นี