การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 new.gif

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2559 - มี.ค. 2560)

1. ขอให้ระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันที่ซื้อขายในราชอาณาจักร

KM  Click

ข้อสอบ Pre-test   Click

ข้อสอบ Post-test    Click

รายงานผลการทดสอบความรู้    Click

2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

KM  Click

ข้อสอบ Pre-test   Click

ข้อสอบ Post-test    Click

รายงานผลการทดสอบความรู้    Click

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 2560)

1. พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560

KM  Click

ข้อสอบ Pre-test   Click

ข้อสอบ Post-test    Click

รายงานผลการทดสอบความรู้    Click

2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

KM  Click

ข้อสอบ Pre-test   Click

ข้อสอบ Post-test    Click

รายงานผลการทดสอบความรู้    Click