ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพสามิต

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ประจำปี 2558

คู่มือประชาชนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557