รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

    -เดือนตุลาคม 2557

     -เดือนพฤศจิกายน 2557

     -เดือนธันวาคม 2557

     -เดือนมกราคม 2558

     -เดือนกุมภาพันธ์ 2558

     -เดือนมีนาคม 2558

     -เดือนเมษายน 2558

     -เดือนพฤษภาคม 2558