รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

     -เดือนตุลาคม 2556

     -เดือนพฤศจิกายน 2556

     -เดือนธันวาคม 2556

     -เดือนมกราคม 2557

     -เดือนกุมภาพันธ์ 2557

     -เดือนมีนาคม 2557

     -เดือนเมษายน 2557

     -เดือนพฤษภาคม 2557

     -เดือนมิถุนายน 2557

     -เดือนกรกฎาคม 2557

     -เดือนสิงหาคม 2557

    -เดือนกันยายน 2557