เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

e_office.gif

 

 

 

ser.png 
 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามและพื้นที่สาขาในสังกัด (แนะนำ Browser Google Chorme)

ser1.png

2. แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามและพื้นที่สาขาในสังกัด (แนะนำ Browser Google Chorme)

ser2.png

3.แบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (แนะนำ Browser Google Chorme)