ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกGECC

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และนายอมรเทพ สัมถาวร สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.สาขาแม่สะเรียง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 


ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC_๒๐๐๗_4.jpgตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC_๒๐๐๗_7.jpgตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC_๒๐๐๗00.jpg