สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการจัดเก็บภาษี/ปราบปราม

 • ผลจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 •  
 • ภาพนิ่ง1 - Copy (2).PNG
 • พ.ย.64.PNG
 • 1กราฟโดนัทรายเดือน ปี 65.jpg
 •  
 • ผลปราบปราม
 •  
 •  
 • สไลด์ 2 ผลการปราบปรามแยกประเภท.jpg
 •  
 • สไลด์ 3 ผลการปาบปรามแยกประเภืรวมทั้งปี.jpg
 •  
 •