สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับเรื่องรายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง
 

เดือน เมษายน 2565 คลิกที่นี่

เดือน มีนาคม 2565 คลิกที่นี่

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

เดือน มกราคม 2565 คลิกที่นี่

เดือน ธันวาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่

เดือน ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน กันยายน 2564 คลิกที่นี่

เดือน สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่

เดือน พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน เมษายน 2564 คลิกที่นี่

เดือน มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่

เดือน มกราคม 2564 คลิกที่นี่

เดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่

เดือนพฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่

เดือนตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

เดือนกันยายน 2563  คลิกที่นี่

เดือนสิงหาคม 2563  คลิกที่นี่

เดือนกรกฎาคม 2563  คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2563  คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2563  คลิกที่นี่

เดือนเมษายน 2563  คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2563  คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิกที่นี่

เดือนมกราคม 2563  คลิกที่นี่

เดือนธันวาคม 2562  คลิกที่นี่

เดือนพฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่

เดือนตุลาคม 2562 คลิกที่นี่

2

ประกาศ 

 

3

แผนถ่ายทอดตัวชี้วัด

 คลิกที่นี่

4

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมสรรพสามิต

 คลิกที่นี่

 5

 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 คลิกที่นี่

6

คู่มือการปฏิบัติงาน

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติงาน

 7

 คู่มือสำหรับประชาชน

 
 8

 แผนการดำเนินงาน

 คลิกที่นี่