สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดน้ำมัน0.jpg

ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน

 
ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม
 
2566 เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก  4 เดือน
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับพี่น้อง
 
ประชาชน และเพื่อให้กลไกทางเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้ แม้ว่าการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตใน ครั้งนี้
 
จะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ก็ตาม 
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ ของการปรับ
 
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงในครั้งนี้ สามารถส่งผ่านไปถึงประชาชนโดยตรง และส่งผ่านถึงการลดต้นทุน
 
ของ สินค้าและบริการได้ กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรพิจารณาการบริหาร
 
จัดการเสถียรภาพของราคาน้ำมันดีเซลและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้เหมาะสม โดยพิจารณาปรับลดราคา
 
ขายปลีก น้ำมันดีเซลทันที 1 - 2 บาทต่อลิตร และบริหารจัดการให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ในช่วงระหว่าง
 
ราคา 33 – 35 บาทต่อลิตร ประกอบกับพิจารณาจัดเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างประเภทน้ำมันดีเซล
 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นได้ใน วิธีการนำเทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น หรือบัตรส่วนลด มาใช้ในการอุดหนุนราคา
 
น้ำมันในอนาคตเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
 
ลงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน
 
อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินนโยบายช่วยลดค่าครองชีพให้กับ
 
ประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
 
ทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  โทร. 02-2415600-18 ต่อ 552302

สวด1 - Copy.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ.วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ร่วมกันประกอบ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากการประชวรโดยเร็ว.
 

ประชา0 - Copy.jpg

ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือสอบถามเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน จะออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. และวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

342607 - Copy.jpg

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

ด้วยกรมสรรพสามิตอนุมัติให้จัดทำ "โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บคคลากรของกรมสรรพสามิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอันแสดงถึงความมีเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้เสนอผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ข่าว.jpg

ข่าวกระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ

ข่าวกระทรวงการคลัง   ฉบับที่ 192/2565  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว