สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

0 - Copy.jpg

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal" สร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน(คบจ.แม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุน สงเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้านสินเชื่อ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและแรงงานการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โครงการประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเวทีเสวนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรมออกบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด ได้แก่ บูธให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก คบจ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร และบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยได้รวบรวมผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก และของดีเมืองสามหมอกมากกว่า 40 ร้านค้า ซึ่ง คบจ.คาดว่าการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และช่วยเหลืให้เกิดการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2565 เป็น "ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน"พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เป็นพันธกิจหลักและเร่งดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ โดยเร็วต่อไป เช่น การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และ SMEs เป็นต้น กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ในการนำเสนอนโยบายและมาตราการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศจึงกำหนดให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด จำนวน 1 โครงการ ซึ่งในการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดทำโครงการเติมความรู้สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด

บุญ - Copy.jpg

ทำบุญตามโครงการครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตามโครงการครบรอบ 90 ปี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต โดยได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ได้มอบเหริยญและผ้ายันต์พระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) ให้ท่านผู้ว่าราชการเป็นที่ระลึก อนึ่ง ผู้ที่มาร่วมพิธีครั้งนี่ ได้ทำการตรวจ ATK และรายงานผลก่อนเข้าร่วมพิธีทุกท่าน 

ขรก0.jpg

วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"1 เมษายน วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน"เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตักบาตร00.jpg

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  •  วันที่ 1 เมษายน 2656 เวลา 07.00 น.ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

งานพิธี 0.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบาทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มีนาคม เวลา 16.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 3 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว