สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

00.jpg

สรรพสามิตเปลี่ยนยาสูบของกลาง สู่ผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ แปลงโคกหนองนาโมเดล บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนนำโดยนางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯนำยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้วมาดำเนินจัดในกิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักป้องกันแมลง ในแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปาย ในโครงการ:สรรพสามิตรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐาน สู่ความยั่งยืนกิจกรรม “สรรพสามิตเปลี่ยนยาสูบของกลาง สู่ผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช”โดยบรูณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ,เกษตรอำเภอปายและเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอปาย
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย และเกษตรอำเภอปายจะได้นำ ยาสูบของกลาง ที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ดังกล่าว ใช้ใน กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักป้องกันแมลง ณ ศูนย์เรียนรู้ โคกหนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 15 ศูนย์ ต่อไ

0.jpg

โครงการสรรพสามิตรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย และเกษตรอำเภอปาย.รับมอบยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้วเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักป้องกันแมลง ในแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปาย ในโครงการ:สรรพสามิตรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐาน สู่ความยั่งยืนกิจกรรม “สรรพสามิตเปลี่ยนยาสูบของกลาง สู่ผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช”โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นผู้รับมอบจากนางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนและคณะฯ
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย และเกษตรอำเภอปายจะได้นำ ยาสูบของกลาง ที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ดังกล่าว ใช้ใน กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักป้องกันแมลง ณ ศูนย์เรียนรู้ โคกหนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 15 ศูนย์

 

ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกา.jpg

ข้อแนะนำและวิธีปฎิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
ความรู้ทั้วไปเกี่ยรกับการผลิตสุรา

ข้อแนะนำและวิธีปฎิบัติสำหรับผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่ 

ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับการผลิตสุรา คลิกที่นี่

ประชุม.jpg

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ

วันที่ 20 เมษายน 2566
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้ขอใบอนุญาตผลิตและขาย/ประชาชนในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปายชั้น 2 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เดิน .jpg

ตรวจร้านสถานประกอบการ

วันที่ 19 เมษายน 2566
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานปกครองอำเภอปาย ออกตรวจร้านค้าสถานประกอบการ ณ.ถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว