สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เเม่ฮ่องสอน

ที่อยู่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เลขที่ 3 ถนนขุมลุมประพาส ต.จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-613147-150 แฟ็กซ์ 053-613152


Address

Mae Hong Son Area Excise Office 3 Khunlumprapas Rd., Munag , Mae Hong Son 58000

Tel.053-613145-150 Fax.053-613152

สนง.jpg