สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 

 

  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ส.สามารถ.jpg นายสามารถ  พิมพ์หนู ปี 2563-ถึงปัจจุบัน

 

ส.เดชา.jpg

นายเดชา บุญอินทร์ ปี 2563-2563
ส.สุเมธ.jpg นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ปี 2563-2563
ส.มธุรส.jpg นางมธุรส พรหมนารถ ปี 2561-2562

ส.สายสมร.jpg  

  

 

นางสายสมร ทองกองทุน
 

    

 
 
 
 

 

 
  ปี 2561-2561
 
 
 

 

       

ส.อำนาจ.jpg นายอำนาจ อริยจินดา ปี 2559-2560

  

ว่าง.jpg

 นางสาวจิราวรรณ สอนจันทร์

 ปี 2558-2559

 

 

ส.ละนอง.jpg

 นายละนอง  แก้วศรีช่วง

 ปี 2557-2558