สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่จังหวัด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 

501224.jpg

 

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

แบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา  2 สาขา


 

พื้นที่สาขาเมือง

 ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอขุนยวม

3.อำเภอปางมะผ้า

4.อำเภอปาย


 

พื้นที่สาขาแม่สะเรียง

 ขอบเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ

 

1.อำเภอแม่สะเรียง

2.อำเภอแม่ลาน้อย

3.อำเภอสบเมย