สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC_๒๐๐๗00.jpg

ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และนายอมรเทพ สัมถาวร สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.สาขาแม่สะเรียง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 

หัว.คบจ - Copy.jpg

คบจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
“มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังลงสู่ภูมิภาคอันก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่านใช้สอยในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ประชารัฐสร้างไทย ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน “มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอกกรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการและสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายกาแฟ ผู้ประกอบการด้านที่พักและการท่องเที่ยวผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบธุรกิจ SME เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

webportal16200049601.jpg

โครงการสรรพสามิตความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสรรพสามิตภาคที่ 5

ร่วมโครงการสรรพสามิตความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มอบวัสดุการเรียนการสอน

พร้อมเสื้อกันหนาว มอบให้กับ โรงเรียนบ้านผามอน

กิจกรรม

ประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีหน่วยงานภายในจังหวัดร่วมกิจกรรม

กีฬา1

งานกีฬาประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้ร่วมกิจกรรม

งานกีฬาประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว