สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

161791.jpg

ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้จัดพื้นที่ให้บริการ การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

17264_๒๑๐๒๒๒_14.jpg

วันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต

เนื่องในพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต นายสามารถ  พิมพ์หนู สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม CSR (บิ๊กคลีนนิ่ง)ภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.

ท่าน ส_00.สามารถ_๒๑๐๒๒๒ - Copy.jpg

รายงานตัวรับตำแหน่งใหม่.

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถ พิมพ์หนู นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ย้ายมาดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

1.JPG

โครงการประชุมสัญจร ปลูกรัก ปันสุข

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน นำโดย นายเดชา     บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน พื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม“โครงการประชุมสัญจร ปลูกรัก ปันสุข” ณ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชุมชน และให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความผาสุก ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องของกรมสรรพสามิตซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อช่วยเหลือสังคมและเข้าถึงชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มากขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีภายในหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

 ทั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการมอบทุนการศึกษา และทุนบำรุงการศึกษาหรับการพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งการมอบอุปกรณ์กีฬา อุกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณโรงเรียนโดยเป็นต้นไม้ชนิดไม้ผล เพื่อให้นักเรียนมีไว้สำหรับบริโภค สำหรับในการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการกีฬา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ทำนุบำรุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม 

 

ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC_๒๐๐๗00.jpg

ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และนายอมรเทพ สัมถาวร สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.สาขาแม่สะเรียง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว