สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

อวย 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ศ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำคณะข้าราชการ/พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง สาขาโคกสำโรง และสาขาชัยบาดาล ร่วมทำบุญไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ปธ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นประธานในที่ประชุม

ประกาศ0.jpg

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสุบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559

           สำเนาประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพุบรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2559 

          ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2558 จะสิ้นสุดการใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.2559 สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

1.jpg

ตรวจบูรณาการจัดระเบียบสังคมฯ

           เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีออกตรวจบูรณาการจัดระเบียบสังคมฯ  ตรวจร้านอาหารและสถานบันเทิง ในอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับทหาร ตำรวจ ปกครอง ฯลฯ 

1.jpg

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี

             เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี มีการรับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  และปล่อยขบวนรถร่วมรณรงค์ฯ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

โคกยิ้ม 3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  สาขาโคกสำโรง

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558  สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดวังโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

นาย 7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  นายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อเรื่อง " ถอดบทเรียนที่ผ่านมาจากการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ"  ซึ่งเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงานการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดสระบุรี  ปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จ1.jpg

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดลพบุรี ปี 2559

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำชุดบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรีปี 2559" ณ วัดกุดตาเพชร หมู่ที่ 3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

 

สังฆราช1.jpg

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ บำเพ็ญกุศล เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line พูดคุยทางเพจสำนักงานฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์