สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ksmcover.jpg

ปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2556

DSCF0083-1.jpg

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2556
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2556

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2556 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

DSCF0027.jpg

ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นผู้นำคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการบริการจาก สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1 นำโดย นางวิรวัลย์ อนุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ได้เข้าตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

1237615_513743502034387_1359584801_n.jpg

ประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนในจังหวัดลพบุรี เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราและวิธีการคำนวณภาษี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เชิญประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนในจังหวัดลพบุรี เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราและวิธีการคำนวณภาษี สุราตามโครงสร้างใหม่พร้อมทั้งชึ้แจงกฎกระทรวง และ ประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสาิมิตพื้นที่ลพบุรี

DSC03373.jpg

การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2556

การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี    เมื่อวันที่
2  สิงหาคม  2556

20130307_101553_resize.jpg

ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อร่วมปรึกษา หารือการดำเนินการสำรวจข้อร้องเรียน และการดำเนินงานตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี และการประชุมวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสรรพสามิต ชั้น 2 สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

20130220_104734_resize.jpg

พิธีครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต  81 ปี  

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็น ประธานในพิธีครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต 81 ปี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดบ้านไร่ ่ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์