สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC01583_resize.JPG

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการสำรวจ
ข้อร้องเรียนและการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธเสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อร่วมปรึกษา

หารือการดำเนินการสำรวจข้อร้องเรียนและการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี และการประชุมวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด

 

DSC01580.jpg

โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน
(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2555

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง

เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2555 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ม.2 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ

 

DSC02349_resize.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมใจกัน
ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมใจกันต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมคณะผู้มาส่ง จากสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต

 

klang 1035_resize_resize.jpg

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเงินการคลังท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นวิทยากร

ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตกับส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเงินการคลังท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์