สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ksmcover.jpg

ปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2556

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์