สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC03428.JPG

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ประชุมประจำเดือน มีนาคม ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การตรวจพิสูจน์ของกลาง โดยนายชากรี  ดวงกมล  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุม

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 1

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 2

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 3

สรุปผลการทำแบบทดสอบหลังการบรรยาย

DSC037391.jpg

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณา  โปร่งเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

DSC03648.jpg

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีนางสาวนครินทร์  บุตรศรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ในที่ประชุม

เอกสารประกอบการเขียนหนังสือราชการ

DSC03548.jpg

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดยมีนางยุพิน  เทียมลม  เป็นประธานในที่ประชุม และนางนันท์ภัส  ภัทรเศรษฐ์สุธี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ "เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต" 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้

DSC03494.jpg

โครงการสร้างเครือข่ายให้ความรู้การบริหารงานสุราและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายให้ความรู้การบริหารงานสุราและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรรพสามิตสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่า ณ โรงเรียนวัดมะค่า อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  โดยมีนางสาววิรวัลย์  อนุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์