สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC03648.jpg

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีนางสาวนครินทร์  บุตรศรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ในที่ประชุม

เอกสารประกอบการเขียนหนังสือราชการ

DSC03548.jpg

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดยมีนางยุพิน  เทียมลม  เป็นประธานในที่ประชุม และนางนันท์ภัส  ภัทรเศรษฐ์สุธี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ "เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต" 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้

DSC03494.jpg

โครงการสร้างเครือข่ายให้ความรู้การบริหารงานสุราและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายให้ความรู้การบริหารงานสุราและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรรพสามิตสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่า ณ โรงเรียนวัดมะค่า อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  โดยมีนางสาววิรวัลย์  อนุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

DSCF0285.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมแต่งชุดไทยสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณีในงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2557

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์