สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC03750.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

16-9-57-1.jpg

สรรพสามิตร่วมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจสถานบันเทิงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น. สายตรวจสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำโดยนายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจสถานบันเทิงภายในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ตามแผนเฉพาะกิจของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และตามนโยบายของจังหวัด

14-8-57-1.JPG

ตรวจปราบปรามตามแผนเฉพาะกิจ และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

               วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีพร้อมสายตรวจสรรพสามิต ออกตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่จำหน่ายสุราตามแผนเฉพาะกิจตรวจสินค้าบารากู่ (ฮูคก้า) ร้านขายเหล้าปั่นในเขตจังหวัดลพบุรี และตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

DSC03460.jpg

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องดื่ม โดยนางยุพิน  เทียมลม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุม

.

DSC03452.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ประชุมประจำเดือนเมษายน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุม

เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้

DSCF0262.jpg

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมประจำเดือนมกราคม ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ  เสตถาภิรมย์ เป็นประธานและเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM  ในที่ประชุม

การถ่ายทอด KM

การถ่ายทอด KM

 สรุปผลทดสอบหลังฟังการบรรยาย

DSC03428.JPG

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ประชุมประจำเดือน มีนาคม ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การตรวจพิสูจน์ของกลาง โดยนายชากรี  ดวงกมล  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุม

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 1

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 2

เอกสารประกอบองค์ความรู้ 3

สรุปผลการทำแบบทดสอบหลังการบรรยาย

DSC037391.jpg

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณา  โปร่งเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์