สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

3010581.jpg

ประชุมติดตามเร่งรัดการทำโซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษา

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. สรรพสามิตภาคที่ 1 ได้เชิญสรรพสามิตทุกพื้นที่ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการจัดทำโซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษาของแต่ละจังหวัดในภาค 1 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กรมสรรพสามิตกำหนด 

          ในการประชุมสรรพสามิตพื้นที่แต่ละแห่งได้นำเสนอผลการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และวิธีการที่จะทำให้การจัดทำโซนนิ่ง (zoning) แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

 

2810581.jpg

พิธีปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 21.30 น.นายภานุ แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน2810583.jpg พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ อาทิทหาร ตำรวจ สรรพสามิต อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกู้ภัย ฯลฯ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เพื่อตรวจเยี่ยมและขอความร่วมมือสถานบริการให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

qq1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 มีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นประธานในที่ประชุม และนายรังสรรค์  ทองดี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 คลิกที่นี่

29-9-58-1.jpg

ประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2558

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีจัดประชุมคณะทำงาน "กำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี โดยมีปลัดจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ อัยการ ตำรวจ สาธารณสุข สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

LH-2.jpg

ประชุมคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัลพบุรี โดยได้นำเสนอเรื่องบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อพิจารณา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

mou-7.jpg

ลงนามข้อตกลงจัดระเบียบสังคม (MOU) รอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงจัดระเบียบสังคม (MOU) รอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัด กอ.รมน. และพัฒนาสังคมจังหวัดลพบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

66.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวเนรัญชลา  ปรวัฒษ์  นักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ถ่ายทอดความรู้เรื่อง

โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต)

-1.jpg

ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและสาขา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธรรมรัตน์  ลออเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะ ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและสาขา

12-8-58-2.jpg

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                 นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์