สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดทำโครงการ "สรรพสามิตรวมใจพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม" (กิจกรรม CSR) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานอื่น เสริมสนับสนุนด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณกุศล โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีปลูกผักสวนครัวในที่ว่างของสำนักงานฯ เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ หรือแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

1.jpg  10.jpg  8.jpg

4.jpg  5.jpg  9.jpg

6.jpg  11.jpg  10.1.jpg