สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น
 • คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กรมกำหนด 9 ช่องทาง ประกอบด้วย
   
  โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0 3642 4801 (ในวันและเวลาราชการ)
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) lobpuri@excise.go.th
  facebook_icon.png  เพจสำนักงาน : @ExciseLopburi
  เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี www.excise.go.th/lopburi > ติดต่อสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
  ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน ซึ่งติดตั้งที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และพื้นที่สาขาในสังกัด
   ทางไปรษณีย์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุร เลขที่252 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เลขที่252 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
  หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป โดยส่งมาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เลขที่252 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสรรพสามิตพื้นที่
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ