สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เขตพื้นที่ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning)

● รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) ที่ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"ของจังหวัดลพบุรี"
   - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(คลิกอ่าน)
   - ระดับประถมศึกษา(คลิกอ่าน)