สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

       ● เรื่อง ระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุ (Artificial Intelligenence : AI)

       ● เรื่อง การล่อซื้อ (คลิกที่นี้)

            การล่อซื้อ.jpg

 

       ● เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม (คลิกที่นี้) แบบทดสอบ

            255627.jpg

 

       ● เรื่อง เข้าใจความต่างของกลุ่ม Generation เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข เอกสารประกอบ แบบทดสอบ

            รูป1.jpgรูป2.jpgรูป3.jpg

 

       ● เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
          ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดย นางสาวสุรีย์ นิ่มเวชอารมย์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เอกสารประกอบ แบบทดสอบ เฉลยตำตอบ

            รูป1.jpgรูป2.jpgรูป3.jpg

 

       ● เรื่อง กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ เอกสารประกอบ แบบทดสอบ

            km_๑๙๐๙๑๐_0003.jpgkm_๑๙๐๙๑๐_0009.jpg
            km_๑๙๐๙๑๐_0010.jpgkm_๑๙๐๙๑๐_0013.jpg

 

       ● เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เอกสารประกอบ แบบทดสอบ

            IMG_5819.jpgIMG_5820.jpg
            IMG_5827.jpgIMG_5828.jpg

 

       ● เรื่อง ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เอกสารประกอบ แบบทดสอบ

            km01.jpgkm02.jpg

 

       ● เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ Zoning ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เอกสารประกอบการบรรยาย
          -  สรุปเรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ Zoning ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
          -  แบบทดสอบ
          -  เฉลยแบบทดสอบ
          -  สรุปผลคะแนน

            ซ3.jpg

 

       ● ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดย ฝ่ายอำนวยการ สพ.ลพบุรี
          -  เรื่อง บำเหน็จบำนาญ
          -  เรื่อง พร้อมเพย์
          -  แบบทดสอบ

            IMG_3306.JPGIMG_3307.JPGIMG_3308.JPG
            IMG_3310.JPGIMG_3312.JPGIMG_3313.JPG

 

       ● เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต คลิกที่นี่ แบบทดสอบ (คะแนน)

            6 กพ 60.jpg6.2 กพ 60.jpg

 

       ● KM ภาษาอังกฤษ เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คลิกที่นี่ แบบทดสอบ (ผลการทดสอบ) (ภาพกิจกรรม)

            6 กพ 60.jpg6.2 กพ 60.jpg

 

       ● เรื่อง โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

            th081.jpgth082.jpgth083.jpg
            th085.jpgth086.jpg

 

       ● ประจำเดือน มิถุนายน 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ควรรู้ คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

            66.2.jpg66.4.jpg66.5.jpg

 

       ● ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เรื่อง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

            k1.jpgk2.jpgk5.jpg

 

       ● KM เรื่อง เอทานอล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

       ● KM เรื่อง AEC เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

       ● KM เรื่อง การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  คลิกที่นี่ แบบทดสอบพร้อมเฉลย

       ● รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2557
          -  รายงานผลตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
          -  รายงานผลตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีสาขาเมืองลพบุรี
          -  รายงานผลตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีสาขาโคกสำโรง
          -  รายงานผลตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีสาขาชัยบาดาล

       ● เรื่อง Flow Chart ขั้นตอนการยื่นแบบ คลิกที่นี่

       ● เรื่อง การตรวจวิเคราะห์แบบรายการภาษีและงบเดือน คลิกที่นี่

       ● เรื่อง แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต/ภาค/พื้นที่ ปี 2556 คลิกที่นี่