สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

● การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2567
   ✩ เรื่อง กรมสรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี สุราแช่ ไวน์ และสถานบริการ    

● การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2566
   ✩ เรื่อง การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโครงการรถยนต์คันแรก (กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร)    

● การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2566
   ✩ เรื่อง การตรวจค้น และจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัตืภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560    

● การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2565
   ✩ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต   
● การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565
   ✩ เรื่อง ระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุ (Artificial Intelligenence : AI)   
● บทความ เรื่อง การล่อซื้อ