สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้ เรื่อง ระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุ (Artificial Intelligenence : AI)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง ระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุ (Artificial Intelligenence : AI) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 32 ราย ซึ่งมีนายนิพนธ์ เจริญประพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย

เอกสารประกอบ  l   แบบทดสอบ

ภาพกิจกรรม

lop KMphoto.jpg