ผลการจัดเก็บภาษี

 สรุปผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 255 

ต.ค.56 พ.ย.56ธ.ค.56ม.ค.57
ก.พ.57มี.ค.57เม.ย.57พ.ค.57
มิ.ย.57ก.ค.57ส.ค.57ก.ย.57

ต.ค.56 - ก.ย. 57

----------------------------------------------- 

สรุปผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2558

ต.ค.57 พ.ย.57ธ.ค.57ม.ค.58
ก.พ.58มี.ค.58เม.ย.58พ.ค.58
มิ.ย.58ก.ค.58ส.ค.58ก.ย.58

ต.ค.57 - ก.ย.58

------------------------------------------------ 

สรุปผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2559

ต.ค.58 พ.ย.58ธ.ค.58ม.ค.59
ก.พ.59มี.ค.59เม.ย.59พ.ค.59
มิ.ย.59ก.ค.59ส.ค.59ก.ย.59

ต.ค. 58 - ก.ค. 59 

------------------------------------------------

สรุปผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560

ต.ค.59พ.ย.59ธ.ค.59ม.ค.60
    
    

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

-------------------------------------------------

 

 

กลับด้านบน