ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ลพบุรี
  

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เข้าใจความต่างของกลุ่ม Generation เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

 

การจัดการความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง  กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

KM เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ Zoning  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

KM การจัดการความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

KM ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  คลิกที่นี่

แบบทดสอบ คลิกที่นี่

คะแนน KM คลิกที่นี่