การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) 

แบบทดสอบ

ภาพกิจกรรม

IMG_5819.jpg

IMG_5820.jpg

IMG_5827.jpg

IMG_5828.jpg