การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

KM เรื่อง ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ

แบบทดสอบ

km01.jpg

km02.jpg