ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2564

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2563

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

คู่มือการปฏิบัติงาน

รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) ที่ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ของจังหวัดลพบุรี

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562

การขายดทอดตลาด