สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ขายทอดตลาด

 ประกาศกรมทสรรพสามิต เรื่อง ขาดทอดตลาอดพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป (คลิกที่นี่)

 ประกาศกรมทสรรพสามิต ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง (คลิกที่นี่)

 ประกาศกรมทสรรพสามิต ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (คลิกที่นี่)

 ประกาศกรมทสรรพสามิต ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ (คลิกที่นี่)