สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ห้องข่าว > ขายทอดตลาด

 

 ขายทอดตลาดของกลางในคดีการกระทำผิดในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (คลิกที่นี่)

 ขายทอดตลาดของกลางในคดีการกระทำผิดในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (คลิกที่นี่)

 ขาดทอดตลาอดพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป (คลิกที่นี่)

 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง (คลิกที่นี่)

 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (คลิกที่นี่)

 ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ (คลิกที่นี่)