สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกาศราคากลาง

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (คลิกที่นี่)
       ▸ชื่อโครงการ
       ▸ค่าจ้างและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างฯ
       ▸ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง
          และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ▸เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ▸แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6
       ▸แบบผังบริเวณ ผังระบบ และเสาธง แบบเลขที่ 57-042-1635
       ▸แบบแปลนอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ 57-029-1622
       ▸แบบเพิ่มเติมงานกั้นห้องจุดบริการพิเศษ แบบเลขที่ 58-090-1724
       ▸แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุขแบบเลขที่  มบ. 462123
       ▸แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบเลขที่ 57-020-1613
       ▸แบบอาคารเก็บของกลาง แบบเลขที่ 58-073-1707
       ▸แบบอาคารจอดรถยนต์ แบบเลขที่ 58-026-1660
       ▸แบบถนนและท่อระบายน้ำ แบบเลขที่ 58-001-1635
       ▸แบบรั้วโปร่งสแตนเลสมีกำแพงกันดิน แบบเลขที่ 58-005-1639
       ▸แบบรั้วทึบมีกำแพงกั้นดิน แบบเลขที่ 58-006-1640
       ▸แบบป้ายสำนักงาน แบบเลขที่ 58-074-1708
       ▸รายละเอียดประกอบแบบทั่วไปจากกองช่าง

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมื่องลพบุรี และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (คลิกที่นี่)
       ▸ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง
          และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ▸เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ▸แบบ ปร.4 งานวางท่อ (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 ถนน คสล. (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 ไทยเป็นสุข (6 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 ไทยเป็นสุข (7 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 บ่อพัก คสล. (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 ประตูบานเลื่อน (2 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 ป้ายสำนักงาน (2 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 รั้วทึบ (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 รั้วโปร่ง (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 รั้วโปร่งแสตนเลส (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 รางระบายน้ำรางวี (1 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 เสาธง (3 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.5 และ ปร.4 อาคารเก็บของกลาง (3 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.5 และ ปร.4 อาคารจอดรถยนต์ (3 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.5 และ ปร.4 อาคารสำนักงาน (5 แผ่น)
       ▸แบบ ปร.4 อาคารสำนักงาน (4 แผ่น)
***แบบเพิ่มเติมฯ
       ▸เลขที่ 58-090-1724 (8 แผ่น)
       ▸เลขที่ 57-029-1622 (40 แผ่น)
       ▸เลขที่ 57-042-1635 (3 แผ่น)
       ▸เลขที่ 58-026-1660 (12 แผ่น)
       ▸เลขที่ 58-073-1707 (7 แผ่น)
       ▸เลขที่ 58-090-1724 (8 แผ่น)