สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน


 •          การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (โดยวิธีสอบปฏิบัติ) (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (รายละเอียด)
 •          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (รายละเอียด)
 •          การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) (รายละเอียด)
 •          กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสำนักงานสรรพสามิต
             พื้นที่ลพบุรี (รายละเอียด)
 •          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี (รายละเอียด)
 •          การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื้่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
             นิติกร (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) (รายละเอียด)
 •          ผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (รายละเอียด)
 •          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)
 •          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)
 •          การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียด)
 •          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (โดยวิธีสอบปฏิบบัติและวิธีสอบสัมภาษณ์) (รายละเอียด)
 •          ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียด)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
             สาขาเมืองลพบุรี (คลิกที่นี่)