สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ห้องข่าว > งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด