สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากอธิบดี

ข่าวแจกและแถลงข่าว

บริการทางอินเตอร์เน็ต

      > บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

      > ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรมสรรพสามิต

      > แจ้งเบาะแสกรมสรรพสามิต

 พูดคุยกับเรา

      > ติดต่อสอบถามทางแอปพลิเคชั่น Line

      > ติดต่อสอบถามทาง Facebook

ข้อมูลเผยแพร่ของกรมสรรพสามิต

      > การปฏิบัติงาน

      > การให้บริการ

      > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

      > การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      > เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      

      > การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      > การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

      > การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์

      > พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ สำนักงาน ก.พ.

      > สื่อโฆษณาของสำนักงาน ป.ป.ช.       

เกี่ยวกับสำนักงาน

อำนาจหน้าที่

โครงสร้างองค์กร

> ทำเนียบผู้บริหาร

> พื้นที่รับผิดชอบ

> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

> แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

> เจตนารมณ์เจตจำนงสุจริต

> เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

> NO GIFT POLICY

> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

ห้องข่าว

> ข่าวประชาสัมพันธ์

> ข่าวรับสมัครงาน

> งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขาดทอดตลาด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

      > ข่าวประกวดราคา

      > ประกาศราคากลาง

งานของหน่วยงาน

> แผนการดำเนินงานประจำปี

> มาตรฐานการปฎิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

> การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

> การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 

> การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม 

ประชาชนผู้เสียภาษี

> เอกสารเผยแพร่

> กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งของกรมสรรพสามิต

> ความรู้เรื่องภาษี

> สถิติภาษี

> คู่มือสำหรับประชาชน

> เขตพื้นที่ห้ามขายแอลกอลฮอล์ (ZONING) 

> คู่มือขั้นตอนการขอรับสิทธิเสียภาษีอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

บริการอิเล็กทรอนิกส์

>้ ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบไพ่ ผ่านอินเตอร์เน็ต

> แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก

> ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกน์

> แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

> การรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
       
ดาวน์โหลด

> แบบฟอร์ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. 2560

> ตัวอย่างการคำนวนภาษี

> ตารางเปรียบเทียบกระบวนงาน พ.ร.บ.  2560

> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

> ดาวน์โหลดรหัส EDI 2560

> ดาวน์โหลดอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

> เว็บลิงค์หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

> ช่องทางการติดต่อสอบถาม รับฟังข้อเสนอแนะ รับฟังความคิดเห็น

> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

> ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

> สื่อสังคมออนไลน์ 

> แผนผังเว็บไซต์