สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การติดต่อสำนักงาน

 ตรากรม.jpg 

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  

 โทรศัพท์ 02 241 5600 ต่อ 715013 โทรสาร 0-3642-4743  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  lopburi@excise.go.th