สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 ตรากรม.jpg 

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 0 3642 4801 โทรสาร 0 3642 4743  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  lopburi@excise.go.th 

Facebook : @ExciseLopburi

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

เลขที่ 25 ซอยเทพสตรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 0 3642 4701  โทรสาร 0 3642 4832  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e71505@excise.go.th

 Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง ชั้น 2 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

โทรศัพท์ 0 3644 2465 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e71510@excise.go.th

Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

เลขที่ 439/2 ซอยท่ามะนาว 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

โทรศัพท์ 0 3646 2389 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e71520@excise.go.th

Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล