สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 อำพัน ภักดีรักษ์.jpg นายอำพัน ภักดีรักษ์   21 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
สุรัตน์วดี นิลวณิชย์.jpg  นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์  16 ธ.ค. 2563 - 18 พ.ย. 2565
kittiwan.jpg นางสาวกิตติวรรณ เทวัต 6 มิ.ย. 59 - 14 ธ.ค.2563
Anirut.jpg นายอนิรุต  หนูหน่าย
28 ก.ค. 2557 - 3 มิ.ย. 2559

ว่าที่ ร.ต.png

ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์

14 มิ.ย. 2555 - 17 มี.ค. 2557

 

นางสาวนิภา ไตรวิลาสกุล

7 มิ.ย. 2554 - 14 มิ.ย. 2555

 

นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์

28 ส.ค. 2551 - 7 มิ.ย. 2554

 

นายธรรมรัตน์ ชาญสมร

1 มิ.ย. 2550 - 28 ส.ค. 2551

 

นายโฆษก บูรณรัช

1 ม.ค. 2547 - 1 มิ.ย. 2550

 

นางมะลิ ทิพยารมณ์

5 พ.ย. 2545 - 1 ม.ค. 2547

 

นายสณทรรศน์ เกศจุฑารัตน์

15 ต.ค. 2544 - 5 พ.ย. 2545

 

นายธวัช ทองนพเก้า

20 พ.ย. 2543 - 15 ต.ค. 2544

 

นางสาวละเอียด เมธานันทกุล

28 พ.ย. 2539 - 20 พ.ย. 2543

 

นายอารยะ องคสิงห

6 ต.ค. 2535 - 27 พ.ย. 2539

 

นายสมพล ศันสนยุทธ

1 ต.ค. 2534 - 5 ต.ค. 2535

 

นายยงค์ เย็นทูล

1 มิ.ย. 2532 - 30 ก.ย. 2534

 

นายคีรีรัตน์ เกษเวชสุริยา

1 พ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2532

 

นายสมนึก กฤษณสุวรรณ

16 พ.ย. 2530 - 31 ต.ค. 2531

 

นายสุมนัส สุขประเสริฐ 

1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530 

 

นายกิตติ ศรีสุนทร

1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2529

 

นายอาคเณย์ บัววาสิทธิ์

2 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2527

 

นายวิทยา สงวนวิทย์

2521 - 2521 

 

นายสำราญ ประสงค์กิจ 

2520 - 2520 

 

นายวิศาล ปฏิทัศน์

2519 - 2520 

 

นายประกอบ เชาว์วาทิน

2517 - 2519 

 

นายบุญเจียม โรจนวิสิษฏ์

2516 - 2517

 

นายสมบัติ จิตวิสุทธิ์

2514 - 2516

 

นายตะจิตต์ ศกุนตเสฐียร 

2511 - 2513            

 

นายเชษฎ์ ตนะศุภผล

2510 - 2511

 

นายอนุพงษ์ อินทรครรชิต

2508 - 2510

 

นายสนิท เพ็ญเอี่ยม

2506 - 2508

 

นายวิชัย วิสารทานนท์

2503 - 2506

 

นายศิริ ศรีโกษามาศ

2501 - 2503

 

นายเนียม บำรุงประเสริฐ

2501 - 2501

 

นายเสถียร สุทธาภาส

2496 - 2501

 

นายอรุณ สุขชาญไชย

2493 - 2495

 

นายประธาน พยัคฆวิเชียร

2491 - 2493

 

นายณัติ อมรรังสฤษดิ์

2490 - 2491

 

หลวงมัชชกิจบริหาร

2486 - 2490

 

นายแสดง ยุวชิต

2485 - 2486

 

ขุนทวีวิทยารักษ์

2483 - 2484

 

ขุนพรโภคกิจ

2477 - 2483 

 

นายสุวรรณ วรรณศิริ