สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

(Declaration of Intention "Honesty in Administration")

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ Download
  •