แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจร้านค้าและสถานบริการในเขตพื้นที่ (Zoning)